Paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą. Ekonomika – Vikipedija


Nuolat paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą naujų taisyklių, kuriomis siekiama reguliuoti prekių judėjimą per sienas ir užtikrinti saugą bei saugumą. Šiuolaikinės elektroninės muitinės aplinkos teisinis pagrindas — Sąjungos muitinės kodeksas 1 SMK. Pagal SMK kriptografija nra gera investicija straipsnį muitinėms patikėta užtikrinti Europos Sąjungos ES ir jos gyventojų saugumą bei saugą, taip pat aplinkos apsaugą, prireikus glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, ir kartu išlaikyti pusiausvyrą tarp muitinio tikrinimo ir paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą prekybos palengvinimo.

Vykdydamos šią funkciją muitinės, be kita ko, užtikrina daugiau kaip 60 ES ne muitų teisės aktų 2susijusių su konkrečia įvairių sričių, pavyzdžiui, sveikatos ir saugos, aplinkos apsaugos, žuvininkystės ir žemės ūkio, rinkos priežiūros ir gaminių atitikties 3kultūros paveldo, politika, vykdymą prie ES išorės sienų. Šiais aktais nustatomos skirtingos su jautriausių prekių importu, paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą ar tranzitu susijusios pareigos, kurios, kaip apskaičiuota, kasmet daro poveikį 39,7 mln.

Dėl tų pareigų verslininkams tenka didesnė duomenų teikimo našta, nes daugeliu atvejų, be muitinės deklaracijos, reikalaujama ir papildomų dokumentų. Pastaraisiais metais pagreitį įgavo vieno langelio iniciatyvos, galinčios padėti visoje ES racionalizuoti prekių įforminimo pasienyje procesą. Vieno langelio sąvoka turi būti suprantama kaip skaitmeninis sprendimas, įvairioms valdžios institucijoms sudarantis sąlygas vykdyti elektroninės informacijos mainus tarpusavyje ir su ekonominės veiklos vykdytojais.

Venecijos deklaracijoje 5 pasiūlytas pažangus ES muitinės vieno langelio aplinkos diegimo ir jos teisinės sistemos kūrimo veiksmų planas. Ši idėja pakartota m. Šiam požiūriui pritarta m. Pirmojoje kas dvejus metus teikiamoje ES muitų sąjungos ir jos valdymo plėtojimo pažangos ataskaitoje 8 taip pat daugiausia dėmesio skirta Tarybos išvadose nurodytoms prioritetinėms sritims ir paskelbtas Komisijos planas toliau kurti ES muitinės vieno langelio aplinką.

Atsižvelgdama į šiuos prioritetus, m. Projektą kartu administravo Mokesčių ir muitų generalinis direktoratas ir Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas. Juo siekta sudaryti sąlygas muitinei automatiškai patikrinti, ar atlikti trys reguliuojamieji ne muitinės formalumai — kartu su muitinės deklaracija pateikiami atitikties įrodymai.

Šiame savanoriškame bandomajame projekte iš pradžių dalyvavo penkių valstybių narių muitinių administracijos. Dalyvaujančių valstybių narių skaičius išaugo nuo penkių iki devynių, o sistema taikoma daugiau politikos sričių. Šis bandomasis projektas buvo centralizuotas sprendimas, sumažinęs dalyvaujančių valstybių narių poreikį kurti savo sprendimus ir taip paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą kurti masto ekonomiją.

Automatinis atitikties reguliuojamiesiems ne muitinės reikalavimams tikrinimo procesas padarė labai teigiamą poveikį verslo veiklai, nes visų pirma padėjo sumažinti administracinę naštą, sudaryti vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams ir kovoti su nesąžininga veikla.

Nepaisant to, kad bandomasis projektas buvo sėkmingas, norimą naudą bus galima gauti tik tuomet, jei prisijungs visos valstybės narės. Kai kurių projekte nedalyvaujančių valstybių narių muitinės ir kompetentingos institucijos partnerės toliau dirba fragmentiškai, o tai labai kliudo užtikrinti veiksmingą prekių įforminimo procesą. Šią padėtį dar labiau apsunkina besiformuojančios nacionalinės vieno langelio iniciatyvos, nes jos tebėra atsietos ir joms būdingos skirtingos sąlygos, kurias lemia esamos muitinės IT architektūros lygis, prioritetai ir išlaidų struktūra.

Mažai tikėtina, kad esamos problemos išsispręs nesiimant ES lygmens veiksmų, visų pirma todėl, kad atitinkami reguliuojamieji reikalavimai yra susiję su prekių judėjimu per sienas, taigi jų turi būti laikomasi ES mastu. Dėl COVID pandemijos dabar kaip niekad svarbu nustatyti tvirtesnį muitų sąjungos pagrindą, palengvinti muitinės formalumus ir ES ne muitinės formalumus ir taip padėti ekonomikai atsigauti.

cfd prekybos indija darbo pasiūlymai namų surinkime

Šiuo tikslu vis labiau skaitmeninant tarptautinei prekybai taikomus reguliuojamuosius muitinės formalumus ir Sąjungos ne muitinės formalumus valstybėms narėms atsiveria naujų galimybių gerinti skaitmeninį bendradarbiavimą.

Vadovaujantis Pirmininkės U. Pagal vieną šios skaitmeninio bendradarbiavimo sistemos aspektą reguliavimo institucijoms tenka pareiga sudaryti sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams vienoje vietoje pateikti ir muitinės duomenis, ir ES ne muitinės duomenis, reikalingus prekėms įforminti. Dėl to mažiau dubliuosis ekonominės veiklos vykdytojams taikomi reikalavimai ir jiems reikės mažiau laiko ir išlaidų atitikčiai tiems reikalavimams užtikrinti. Šis pasiūlymas yra pirmasis žingsnis įgyvendinant m.

IN SEARCH OF ONESELF

Toks požiūris taip pat pakartotas m. Kad būtų galima išspręsti nustatytas su prekių įforminimo procesu susijusias problemas visų pirma nepakankamo muitinių ir kompetentingų institucijų partnerių veiklos koordinavimo ir fragmentiško sąveikumopasiūlymu bus siekiama trijų konkrečių tikslų: 1.

Nustatyti glaudesnio muitinių ir kompetentingų institucijų partnerių bendradarbiavimo valdymo sistemą ir, kai naudinga ir tinkama, kurti sąveikius sprendimus Gerinti tarptautinėje prekyboje dalyvaujančių reguliavimo institucijų darbo praktiką, kad būtų galima taikyti labiau automatizuotus, elektroninius ir integruotus prekių įforminimo procesus.

Nustatyti duomenų derinimo sistemą ir sudaryti kartotinio duomenų naudojimo atliekant įvairius muitinės ir ne muitinės institucijų reikalaujamus tarptautinės prekybos formalumus sąlygas. Šie tikslai bus pasiekti, jei bus remiamasi Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato vykdomu bandomuoju projektu ES CSW-CERTEX ir jei, nustačius teisinį pagrindą, jis taps privalomas visoms valstybėms narėms.

Tai palengvins informacijos mainus ir padės sukurti muitinių ir kompetentingų institucijų partnerių skaitmeninio bendradarbiavimo tvarkant tam tikrus reguliuojamuosius formalumus, su kuriais susijusius prekėms įforminti reikalingus duomenis ES elektroninėse sistemose teikia visos atitinkamos kompetentingos institucijos partnerės, sistemą.

„Coinbase“ svarsto į savo sistemą įtraukti 5 naujas kriptovaliutas

Visapusiškai integruota ES reguliavimo aplinka duotų ES ilgalaikės naudos įvairiose srityse. Jis taip pat papildo e. Pasiūlymas bus grindžiamas šiuo esamu bandomuoju sprendimu ir juo bus nustatyta, kad visoms valstybėms narėms privaloma naudotis šia sistema keičiantis duomenimis apie tam tikrus reguliuojamuosius formalumus, kuriuos tvarkydamos visos valstybės narės ES elektroninėse sistemose teikia atitinkamą prekėms įforminti reikalingą informaciją.

Norimą naudą, susijusią su didesniu veiksmingumu, vykdymo užtikrinimu ir sukčiavimo atvejų bei klaidų mažinimu, šis projektas duos tik tuo atveju, jei jame dalyvaus visos valstybės narės.

  • Ekonomika – Vikipedija
  • Pagrindiniai ekonomikos raidos istoriniai etapai: Ekonominės minties priešistorė: Senovės Egipto.
  • Вся группа выглядела в точности как ювелирное изделие.

Kaip nurodyta pirmame skirsnyje, aukšto lygio ES politikos tikslas yra sukurti ES muitinės vieno langelio aplinką laikantis platesnės Komisijos darbotvarkės, kuria siekiama paspartinti skaitmeninimą ir supaprastinti prekių įforminimo procesus. Šiomis aplinkybėmis ES muitinės vieno langelio aplinka atitinka tikslus, išdėstytus — m. Ši iniciatyva taip pat atitinka Talino deklaraciją 16kurioje nustatyti tikslai užtikrinti, kad plačiosios visuomenės ir įmonių sąveika vyktų laikantis standartinio skaitmeninimo principo, ir vienkartinio duomenų pateikimo 17 bei standartinės sąveikos principai.

Reikšminga šios srities naujovė buvo eIDAS reglamentas 18kuriuo visoje ES sukurta nauja teisinė elektroninės atpažinties, parašų, spaudų ir dokumentų struktūra.

  • Самое лучшее, что, с точки зрения Хилвара, мог предпринять город - это уничтожить Банки Памяти, столько тысячелетий удерживавшие его в зачарованном состоянии.
  • Свет звезд был слишком слаб, чтобы можно было разглядеть раскинувшуюся далеко внизу равнину; лишь еще более темная изрезанная линия, затмевающая звезды, напоминала о горах на южном горизонте.

Pavyzdžiui, Įgyvendinimo reglamente dėl oficialios kontrolės informacijos valdymo sistemos 20 konkrečiai paminėta, kad ES muitinės vieno langelio aplinka yra tinkama muitinių ir valdžios institucijų, atsakingų už atitikties žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos politikos srities reguliuojamiesiems reikalavimams patvirtinimą, bendradarbiavimo ir nepertraukiamo keitimosi informacija sistema.

Kituose teisės aktuose ES muitinės vieno langelio aplinka laikoma galima esamų IT sistemų sąsaja. SESV 33 ir straipsniais Europos Parlamentui ir Tarybai suteikiama teisė imtis priemonių valstybių narių tarpusavio bei jų ir Komisijos bendradarbiavimui muitinių darbo srityje gerinti, kad būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas. Šiuo pasiūlymu visų pirma siekiama užtikrinti tinkamą įvairių vidaus rinkos politikos sričių išorės aspektų įgyvendinimą.

SESV straipsnis grindžiamas prielaida, kad iniciatyvos taikymo sritis apima ne tik muitinių bendradarbiavimą, bet ir prekybos lengvinimą bei apsaugą nuo neteisėtos prekybos — svarbų prekybos politikos aspektą. Tai pasakytina ne tik apie muitų sąjungą, bet ir apie vidaus rinką įvairiose politikos srityse, susijusiose su ES teisės aktais reglamentuojamomis tarpvalstybinėmis operacijomis.

Investuoti į bitkoinų projektus m Akcijos — tai nuosavybės vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų turėtojui teisę dalyvauti valdant įmonę, teisę gauti įmonės pelno dalį dividendais ir teisę į dalį įmonės turto, likusio po jos likvidavimo bei kitas teises. Call opcionas vadinamas pelningu, jei susietos akcijos kaina yra didesnė už opciono vykdymo kainą. Jeigu artimieji ar kolegos taip pat naudojasi PIN kodų generatoriais, įsitikinkite, kad jūs tikrai jungiatės su savo kodų generatoriumi.

Šios iš esmės tarpvalstybinės problemos sumažins laipsniško skaitmeninimo ir su konkrečių prekių, kurioms įvairiose politikos srityse taikomi reguliuojamieji ES ne muitinės reikalavimai, įforminimu susijusių procesų modernizavimo teikiamą naudą. Taigi ES, visų pirma būdama atsakinga už muitų sąjungą ir veiksmingą taisyklių taikymą vidaus rinkoje, turi puikių galimybių imtis koordinuotų paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą, mažinti fragmentiškumą ir kurti masto ekonomiją.

Pasiūlymo tikslus galima geriau pasiekti ES lygmeniu dėl kelių priežasčių. Centralizuotas sprendimas ES CSW-CERTEXkuriuo siekiama palengvinti skaitmeninį bendradarbiavimą ir informacijos mainus tarp nacionalinių muitinės vieno langelio aplinkų ir Sąjungos ne muitinės sistemų, ir spartėjantis Sąjungos ne muitinės formalumų skaitmeninimas padės užtikrinti muitinės ir ne lengva kalbų prekybos strategija sričių sąveikumą, sumažinti visų susijusių suinteresuotųjų subjektų administracinę naštą ir sukurti nemažą masto ekonomiją.

Tikimasi, kad ES veiksmų nauda taip pat bus tiesiogiai susijusi su reguliuojamaisiais formalumais, nes ES lygmeniu įvedus automatinio kiekio valdymo funkciją leidžiamų prekių kiekis galės būti padalytas ir nurodytas keliose muitinės deklaracijose. Dėl šios srities ES veiksmų taip pat pagerės vidaus rinkos veikimas, nes muitinė geriau ir darniau užtikrins ES ne muitinės reikalavimų, taikomų tarptautinei prekybai prekėmis, vykdymą. Tai būtų akivaizdi muitinių, kompetentingų institucijų partnerių ir ekonominės veiklos vykdytojų sąveikos pridėtinė nauda.

Galiausiai ES intervencinės priemonės turės teigiamą ekonominį poveikį, nes dėl jų padidės veiksmingumas ir palengvės prekyba, be to, jos bus naudingos visuomenei ir aplinkai, nes jomis bus užtikrintas geresnis koordinavimas ir rizikos valdymas pasienyje. Tai padės geriau laikytis ES reikalavimų, kuriais paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą apsaugoti visuomenės sveikatą ir garantuoti saugą, ir užtikrinti jų vykdymą, taip pat pagerinti saugumą ir išsaugoti gyvūnų gerovę bei aplinką visoje ES.

Kad būtų galima pagerinti ir užtikrinti šių reguliuojamųjų formalumų vykdymą visoje ES, šias sistemas būtina per ES CSW-CERTEX sujungti su nacionalinėmis muitinės vieno langelio aplinkomis ir vykdyti pasiūlyme nustatytus skaitmeninės informacijos mainus. Tai ypač pasakytina apie atvejus, kai teisės aktais numatyta galimybė leidžiamus prekių kiekius padalyti ir nurodyti keliose muitinės deklaracijose, kurias galima pateikti visoje ES, arba draudžiama importuoti ar eksportuoti kvotines prekes, kai pasiekiama tam tikra riba.

Muitinėms reikia patikrinti kiekius, nurodytus įforminant ankstesnes siuntas, tačiau rankiniu būdu atliekamos patikros reikalauja nemažai laiko ir yra nepakankamai tikslios. Šias problemas bus galima išspręsti tik imantis naujų ES lygmens veiksmų, iš dalies dėl to, kad jos susijusios su ES formalumais.

coin cmc apmokestinti darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorius

Be to, šiame pasiūlyme nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama suderinti nacionalines muitinės vieno langelio aplinkas, yra būtinos tam, kad būtų galima sudaryti vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams laikytis atitinkamų reguliuojamųjų reikalavimų. Komisijos tarnybų darbiniame dokumente dėl poveikio vertinimo ataskaitos padaryta išvada, kad su siūlomomis priemonėmis susijusios išlaidos atitinka siektinus politikos tikslus.

Komisija ir valstybių narių kompetentingos institucijos arba agentūros partnerėskurios patiki muitinei įgyvendinti savo politiką pasienyje arba tikrinti, kaip ji įgyvendinama.

Naršymo meniu

Buvo vykdomos plataus masto viešos tikslinės konsultacijos, o jų duomenys įtraukti į poveikio vertinimo ataskaitą. Viešos konsultacijos prasidėjo m. Internete visomis oficialiosiomis ES kalbomis buvo pateiktas klausimynas 23kurį sudarė 24 klausimai apie respondentus, su tarpvalstybinėmis operacijomis susijusią patirtį ir nuomonę apie galimas politikos priemones.

Konsultacijų rezultatai rodo, kad plačiai sutariama dėl nustatytų problemų egzistavimo ir dydžio ir kad respondentai palankiai vertina galimybę tas problemas spręsti ES lygmens veiksmais.

Iš viso gauti priimtini atsakymai, iš kurių dauguma — įmonių. Daugiau kaip 90 proc. Jie tikisi, kad visi siūlomi pakeitimai, kuriuos paskatins nauji ES veiksmai, bus labai naudingi verslo veiklai, nes visų pirma padės sumažinti administracinę naštą, sudaryti vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams ir kovoti su nesąžininga veikla.

Projekto grupė iš esmės analizavo ir aptarė klausimus ir tendencijas, susijusius su vieno langelio koncepcija ES ir nacionaliniu lygmenimis, paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą įvertinti atotrūkį tarp dabartinės padėties, su kuria susiduria administracijos ir ekonominės veiklos vykdytojai, ir jos ateities perspektyvų. Glaudžiai bendradarbiaudama projekto grupė apibrėžė problemą, nustatė politikos tikslus bei pasiūlė galimas politikos priemones — visi šie dalykai buvo įtraukti į poveikio vertinimo ataskaitą.

Buvo surengti keli praktiniai seminarai, kuriuose siekta įvertinti galimų politikos priemonių aktualumą plėtojant vyriausybių tarpusavio ir įmonių bei vyriausybių santykius. Siekiant gauti atsiliepimų apie nustatytas galimas politikos priemones, surengta neoficialių apklausų. Tie duomenys buvo sistemingai tvarkomi ir analizuojami taikant tinkamus metodus. Kokybiniai duomenys įskaitant atsakymus į per pokalbius pateiktus klausimus buvo peržiūrėti, išanalizuoti įvairiais aspektais ir pateikti aprašomuoju būdu.

Kiekybiniai duomenys įskaitant paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą apklausas gautus atsakymus ir suinteresuotųjų subjektų pateiktus skaitinius duomenis buvo apdoroti naudojantis taikomąja programa Excel ir išanalizuoti taikant statistinius metodus, pvz.

Rezultatai buvo pateikti lentelėse, diagramose ir grafikuose. Parengiamąjį darbą atlikti padėjo tarpžinybinė iniciatyvinė grupė, kurios veikloje dalyvavo atitinkami Komisijos generaliniai direktoratai GD. Mokesčių ir muitų sąjungos GD, atsakingas už poveikio vertinimą, jį pateikė Reglamentavimo patikros valdybai RPVkad ši įvertintų jo kokybę.

10 geriausių bendrovių, kurios priima „Bitcoin“ kaip mokėjimo metodą

Be kita ko, ji pasiūlė aiškiau suformuluoti iniciatyvos viziją, parengti išsamesnę galimų politikos priemonių ypač tų, kurios susijusios su centralizuotomis nacionalinėmis duomenų bazėmis analizę, pagrįsti, kodėl atsisakyta galimybės sukurti vieną ES lygmens sistemą, kurioje būtų tvarkomi visi reguliuojamieji formalumai, ir paaiškinti, kokią įtaką šio sprendimo kriterijams turėjo poveikio analizė.

Ataskaita buvo patikslinta ir dar kartą pateikta m. RPV pareiškė teigiamą nuomonę. Galutinėse rekomendacijose dėl tobulinimo buvo siūloma dar labiau sumažinti galimą grynosios naudos analizės rezultatų neapibrėžtumą ir į vertinimo kriterijus įtraukti suinteresuotųjų subjektų grupių nuomones apie perspektyvias galimas priemones. Poveikio vertinimas grindžiamas iš įvairiausių šaltinių gautais duomenimis, išanalizuotais taikant įprastus socialinių ir ekonominių tyrimų metodus.

Kiekvienos priemonės taikymo sritis yra skirtinga. Pasirinkus šią priemonę būtų plačiau naudojama esama Ekonominės veiklos vykdytojų registravimo ir identifikavimo EORI sistema: joje ekonominės veiklos vykdytojus būtų galima registruoti ir patvirtinti 8 priemonės i variantas arba tik patvirtinti 8 priemonės ii variantas.

Bitcoin mainų kompanijų sąrašas

Atlikus poveikio analizę nustatyta, kad visoms galimoms politikos priemonėms būdingas panašaus pobūdžio poveikis. Tiesioginis ekonominis poveikis bus toks, kad bus patiriamos vienkartinės įgyvendinimo išlaidos ir einamosios išlaidos, taip pat dėl sumažėjusios visų susijusių suinteresuotųjų subjektų administracinės naštos sutaupoma lėšų.

kaip gauti papildomų pinigų internete sėkmingos automatizuotos prekybos strategijos

Pagerinus už prekių įforminimą atsakingų institucijų bendradarbiavimą ir palengvinus jų informacijos mainus, taip pat būtų galima patobulinti rizikos valdymo procesus ir sumažinti sukčiavimo atvejų ir žmogaus klaidų skaičių. Grūdų pasirinkimo strategijos padėtų geriau laikytis ne muitų teisės aktų ir užtikrinti jų vykdymą, taip pat duotų atitinkamos naudos visuomenei ir aplinkai.

juodas variantas dvejetainis variantas forex pelnas aukiausia prekybos sistema rar

Siekiant nustatyti tinkamiausią galimą politikos priemonę, įvairūs tokių priemonių rinkiniai buvo lyginami efektyvumo t. Paaiškėjo, paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą didžiausią naudą teiktų rinkiniai, sudaryti iš I ir II kategorijos politikos priemonių, o 8 priemonės ii variantas galėtų palaipsniui papildyti bet kurį rinkinį. Nustatyta, kad 1 ir 6 galimos priemonės yra ekonomiškai efektyvios, nuoseklios ir proporcingos, o 2 ir ypač 7 priemonės šiuo atžvilgiu yra probleminės dėl savo sudėtingumo ir didelių išlaidų.

Todėl tinkamiausią priemonių rinkinį sudaro 1 bei 6 priemonės ir 8 priemonės ii variantas.

informuota prekyba akcijų ir pasirinkimo sandorių rinkose englannin punta forex

Atliekant muitinės formalumus gali būti pateikiami tiek asmens duomenys, tiek komerciniai neskelbtini duomenys. Siekiant nustatyti, ar ir kokiu mastu bus galima naudotis ir kitais šaltiniais, bus konsultuojamasi su nacionalinėmis muitinių administracijomis. Iki m. Atsižvelgiant į tai, kad pirmojo vertinimo metu kai kurie skaitmeninio bendradarbiavimo elementai dar nebus taikomi visapusiškai, daugiausia dėmesio bus skiriama pažangai įvertinti, tobulintinoms sritims nustatyti ir rekomendacijoms dėl ateities veiksmų pateikti.

Antrasis vertinimas bus daugiau apibendrinamojo pobūdžio. Siekdama, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų taikyti supaprastintus procesus ir kad būtų veiksmingai užtikrinamas ES ne muitinės formalumų vykdymas, Komisija ES muitinės vieno langelio aplinkos veikimą įvertins atsižvelgdama į geresnį skaitmeninį muitinių ir kompetentingų institucijų partnerių, dalyvaujančių prekių įforminimo procese, bendradarbiavimą.

Vertinimo tikslais bus renkami metiniai statistiniai duomenys ir tarpusavyje bus lyginama iš eilės einančių metų statistika. Jei įmanoma, bus galima atlikti palyginimą su pradine padėtimi — trejų metų iki taikymo pradžios tendencija arba vidurkiu. I skyrius. Paaiškinti mainų prekybos sistemą ir jos problemą nuostatos I skyriuje išdėstytos bendrosios šio reglamento nuostatos, įskaitant jo dalyką ir pagrindinių terminų apibrėžtis.

Juo sukuriama ES muitinės vieno langelio aplinka — integruotas sąveikiųjų ES ir nacionalinio lygmens elektroninių paslaugų rinkinys.