Dalhousie įvairovė ir įtraukties strategija


Esu nuoširdžiai įsitikinusi, kad kiekvienas Andragogikos žurnalo numeris — tai ne tik naujų suaugusiųjų švietimui, andragogikos mokslo problemoms skirtų tyrimų pristatymas ir sklaida, bet ir bandymas burti akademinę bendruomenę, besidominčią andragogikos ir suaugusiųjų švietimo idėjomis, iššūkiais.

ANDRAGOGIKOS MOKSLO ŽURNALAS Nr. 3 - Klaipėdos ...

Kiekvienas Andragogikos numeris — tai pasikeitimas idėjomis ir iššūkiais, kviečiantis konstruktyviam akademiniam dialogui. Šiame numeryje aptariamų andragogikos mokslo problemų spektras itin platus — nuo optimalios andragoginės sąveikos iki vadovavimo suaugusiųjų švietimo institucijai, nuo Ego integralumo kaip brandos sąlygos iki andragoginės prieigos taikymo atkuriant socialinius įgūdžius, nuo mokyklos vadovų profesionalumo vystymo iki universiteto dėstytojų profesionalizacijos gairių.

dalhousie įvairovė ir įtraukties strategija

Tai įrodo, kad Andragogikos mokslo žurnalas netapo tik gana siauros srities specialistų tarkime, andragogų akademiniu leidiniu. Visiems šiame leidinyje publikuotiems straipsniams būdinga viena savybė — tiesiogiai ar netiesiogiai jie ragina tobulinti egzistuojančią suaugusiųjų švietimo realybę. Vadinasi, kiekvienas straipsnis — tai lyg raktas, padedantis atrakinti tobulėjimo duris. Straipsniai šiame žurnale publikuojami abėcėlės tvarka pagal autorių pavardes.

dalhousie įvairovė ir įtraukties strategija

Dalhousie įvairovė ir įtraukties strategija Adomaitienė ir Ilona Zubrickienė pristato straipsnį Optimalios andragoginės sąveikos modeliavimas — sinergetinis pagrindimas. Autorės tęsia dar pirmame Andragogikos numeryje pradėtą temą. Straipsnyje analizuojama andragoginė sąveika kaip sociokultūros sistema, grindžiama sinergetikos teorija, kuri gali būti traktuotina kaip nauja mokslinė paradigma, išryškinanti metodologines jos optimizavimo prielaidas.

Remtasi dviem metodologinėmis pozicijomis.

Indijos nepriklausomybės judėjimas

Pirma, kad andragoginės sąveikos dalyvis, kaip sudėtingos, atviros sociokultūros sistemos elementas, pasižymintis tai sistemai charakteringomis savybėmis: nuolatiniu augimu ir vystymusi, vidiniais ir išoriniais ryšiais, pasikeitimu ir prisitaikymu, saviorganizacija ir t.

Antra — andragoginė sąveika, kaip sudėtingas socialinis procesas, priklauso sudėtingoms, nelinijinėms, atviroms, nepasikartojančioms negrįžtančioms sistemoms, todėl 5 nagrinėjant jas svarbesni ne sistemą sudarantys objektai, o santykiai tarp jų, kurie galėtų lemti tų sistemų pokyčius. Didžiulė vadovavimo institucijai patirtis ir įdirbis atsiskleidžia Rūtos Marijos Andriekienės ir magistrės Astos Dirgėlienės straipsnyje Vadovavimo suaugusiųjų švietimo įstaigai teorinės ir empirinės įžvalgos.

Autorės analizuoja ir aptaria vadovavimo suaugusiųjų švietimo institucijai aspektus, laiduojančius sėkmingą jos veiklą.

dalhousie įvairovė ir įtraukties strategija

Atskleidžiamos vadovavimo suaugusiųjų švietimo institucijai teorinės tyrimo įžvalgos: vadovavimo sampratų įvairovė ir esmė, vadovavimo teorijos, stiliai, suaugusiųjų švietimo įstaigos veiklos specifiškumas ir vadovavimo dalhousie įvairovė ir įtraukties strategija aspektai. Pristatomi empirinio tyrimo rezultatai: suaugusiųjų švietimo institucijų andragogų vadovų požiūris į vadovavimo specifiškumą suaugusiųjų švietimo institucijai.

Už kokią informaciją sutiktumėte mokėti? Or did journalists select an increasing percentage of soft news items? If journalists did select a greater proportion of soft news items, why should this be so? Because the journalists wanted more soft news?

Mokslinės literatūros ir empirinių duomenų analizės pagrindu išskiriami vadovavimo suaugusiųjų švietimo institucijai specifikos aspektai. Šiandien Lietuvoje akivaizdžiai stokojama mokslinių tyrimų, skirtų universiteto dėstytojų veiklos analizei, jų profesionalizacijai.

Straipsnyje Universiteto dėstytojų profesionalizacijos eskizas Birutė Jatkauskienė ir Guy Le Boterf analizuoja universiteto dėstytojų profesionalizaciją jų veiklos sričių struktūros ir profesionalumo kontekste. Remiantis užsienio šalyse atliktais moksliniais tyrimais, nustatytos ir analizuotos daugumai universitetų būdingos dėstytojų veiklos sritys: dėstymas, moksliniai tyrimai, vadovavimas magistrantų ir doktorantų moksliniams darbams, paslaugos, teikiamos universitete ir už jo ribų, bei profesinis tobulėjimas.

Sudėtinga vienareikšmiškai nusakyti, kada žmogus tampa suaugusiuoju. Vienaip brandą traktuoja andragogai, kitaip psichologai. Skirtingų mokslų perspektyva tik praturtina mūsų mokslinį supratimą apie vieną ir tą patį reiškinį. Simona Kontrimienė straipsnyje Ego integralumas kaip būtina psichologinės brandos sąlyga aptaria S. Freudo psichoanalitinės teorijos ego konstruktą, jo funkcionavimo principus, galimos raidos prielaidas, jų implikacijas asmens psichologinei brandai, pateikiamas neurofiziologinis tokios psichikos srities egzistavimo pagrindimas.

Lyginamos dvi J. Loevinger ir E. Eriksono ego raidą aprašančios teorijos, pagrindinį dėmesį skiriant paskutinei abiejose teorijose aptariamai raidos stadijai. Šiame kontekste keliamas klausimas, ar asmenybės branda yra amžiaus funkcija, ar išmintis ateina su amžiumi.

Mokyklų vadovai gali būti ne tik suaugusiųjų švietimo veikėjai, bet ir dalyviai, jei kalbama apie jų pačių profesionalumo vystymą. Julija Melnikova straipsnyje Kokybiško mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo komponentų projektavimas suaugusiųjų švietimo paslaugų optimizavimo kontekste analizuoja kokybiško moky- 6 klų vadovų kompetencijų ugdymo komponentus suaugusiųjų švietimo paslaugų optimizavimo kontekste.

Pirmoje straipsnio dalyje teorinės analizės būdu sukuriamas dalhousie įvairovė ir įtraukties strategija kokybiško mokyklų vadovų kompetencijų ugdymo modelis.

 • ANDRAGOGIKOS MOKSLO ŽURNALAS Nr. 3 - Klaipėdos
 • 📖Įmonių socialinė atsakomybė
 • Feministinė Bioetika | Naudingi straipsniai
 • Ekonominė informacinės visuomenės plėtros interpretacija - ppt download
 • VGTU m.

Antroje straipsnio dalyje pristatomi tyrimo, kurio metu buvo aprobuotas teorinis kompetencijų ugdymo modelis, metodika ir rezultatai. Tarptautinėse mainų programose teko dalyvauti labai dažnam studentui ar dėstytojui. Liudmila Rupšienė, Tomas Kniukšta straipsnyje Erasmus praktikos įgyvendinimas Lietuvoje: studentų patirtis ir vertinimai visą dėmesį skiria tarptautinei mainų praktikai.

STUDIJOS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE STUDIES IN MODERN SOCIETY

Erasmus — ilgiau nei du dešimtmečius veikianti Europos Komisijos finansuojama ir koordinuojama tarptautinė Europos aukštųjų mokyklų studentų, dėstytojų bei personalo mainų programa, pastaraisiais metais siūlanti studentams atlikti praktiką užsienyje. Tačiau pasigendama tyrimų apie Erasmus praktiką atliekančių studentų patirtį ir šios patirties vertinimą, nėra atskleistos Erasmus praktikos įgyvendinimo tendencijos.

Atsižvelgiant į temos aktualumą ir problemiškumą, šiame straipsnyje siekiama tikslo — studentų Erasmus praktikos patirties ir vertinimų pagrindu apžvelgti pagrindines Erasmus praktikos įgyvendinimo Lietuvoje tendencijas.

Siekant straipsnio tikslo, metais buvo atlikta studentų iš 18 Lietuvos aukštojo mokslo institucijų, kurie jau atliko praktiką pagal Erasmus programą, elektroninė apklausa.

1. Feministinės bioetikos ištakos

Apklausos metu respondentai užpildė autorinę specialiai tyrimui sudarytą anketą, kuri orientuota į du aspektus: 1 studentų patirtį, atliekant Erasmus praktiką; 2 praktikos vertinimą. Empirinis tyrimas leidžia daryti kai kurias įžvalgas apie Erasmus praktikos įgyvendinimo Lietuvoje tendencijas.

Galima tik paantrinti autorėms, kurios teigia, kad neformalusis suaugusiųjų švietimas bet kurio žmogaus gyvenime yra reikšmingesnis nei formalusis. Bent jau trukmės, patirties aspektais. Aušra Rutkienė ir Rūta Tomkūnaitė straipsnyje Neformaliojo katalikiškojo suaugusiųjų švietimo ypatumai Lietuvoje nurodo, kad sparčiai besikeičiančiame pasaulyje neformalusis suaugusiųjų švietimas įgyja vis didesnę reikšmę.

Neformalusis švietimas suteikia galimybę asmeniui ugdyti kūrybinius gebėjimus, įgyti profesinei veiklai reikalingų žinių ir tapti aktyviu demokratinės visuomenės piliečiu. Katalikų bažnyčia išleido katechetinius dokumentus, kuriuose pabrėžiamas dėmesys suaugusiųjų švietimui: jis padeda suaugusiesiems pažinti save, analizuoti visuomenėje vykstančius reiškinius ir prisideda prie pilietiškumo ugdymo.

Mokomės savarankiškai, mokomės auditorijoje, mokomės namuose ar darbo vietoje. Todėl net ir pati radikaliausia šių dienų savimoka nėra panaši į Robinzono Kruzo, patekusio į negyvenamą salą, mokymąsi.

Aplink mus žmonės, kolegų ar bendraminčių, draugų ar andragogų tinklas. Todėl mes galime visada ieškoti ir gana greitai sulaukti pagalbos, iškilus, tarkim, kognityvinio pobūdžio mokymosi problemų.

Analizė plėtojama atskleidžiant tinklaveikos parametrus andragogikos mokslo kontekste, pagrindžiant ją kaip veiksmingą priemonę tiek andragogų profesiniam tobulėjimui, tiek gerinant mokymosi aplinką. Parengta metodika, tyrimo rezultatai galėtų padėti andragogams įsivertinti savo veiklos tinkle charakteristikų svarbą.

Jūratė Sučylaitė straipsnyje Poetikos terapijos kursas kaip dvasingumo mokymosi metodas akcentuoja dvasingumo mokymąsi kaip labai aktualų slaugytojams, teikiantiems pagalbą sergantiems žmonėms.

Feministinė bioetika

Dvasingumas padeda integruoti į visumą teorines ir praktines žinias bei rasti konkrečioje situacijoje geriausią pagalbos būdą žmonėms, kurie ligos atveju išgyvena ateities nežinią, kenčia skausmus arba artėjančios mirties baimę.

Dvasingumo mokymasis ir jo naudingumas tobulinant profesines kompetencijas yra mažai nagrinėta tema.

dalhousie įvairovė ir įtraukties strategija

Autorė pateikia dvasingumo sampratą, analizuoja laisvai pasirenkamo poetikos terapijos studijų kurso galimybes paveikti slaugytojų savęs pažinimą ir būties suvokimą, vertybių pasirinkimą, profesinę veiklą.

Straipsnyje apibendrinami empirinio tyrimo duomenys. Turbūt nesuklysiu, jei tarsiu, kad nebūnama geru specialistu, neturint jokio pašaukimo dvejetainis pasirinkimo spąstus. Turbūt neįmanoma pasijausti visaverte asmenybe, jei nesi niekam pašauktas.

 1. Rugsėjo mėn.
 2. Straipsnių rinkinys leidžiamas 1 kartą per metus.
 3. Zerodha dienos prekybos strategijos
 4. Prekybos signalų galimybės

Tačiau kam gi yra pašauktas andragogas? Gitana Tolutienė straipsnyje Profesinio pašaukimo vaidmuo andragogo veikloje: teorinės ir empirinės paieškos akcentuoja pašaukimo svarbą profesijos pasirinkimo procese, suvokiant jo aktualumą profesinės veiklos raiškoje.

Siekiama išnagrinėti profesinio pašaukimo reikšmę andragogo praktikai, veiksnius, lemiančius pašaukimą andragogo profesijai, formuojančius profesinį tinkamumą ir kryptingumą, sąlygojančius andragogo veiklos stabilumą ir dinamiką. Todėl straipsnyje pateikiamos tyrimo problemos teorinės įžvalgos, atskleidžiant profesinio pašaukimo sampratą ir esmę, kilmę ir požymius bei jo raišką lemiančius veiksnius.

Pristatomi ir analizuojami atlikto empirinio tyrimo — būsimų andragogų požiūrio į profesinį pašaukimą, jį sąlygojančius veiksnius ir andragogo profesijos pasirinkimo motyvus — esminiai rezultatai. Tai pačiai autorei, Gitanai Tolutienei, ypač artima tema — aktyvinantys andragogikos metodai ir strategijos. Straipsnyje Šiuolaikinių studentų mokymąsi aktyvinančių strategijų taikymo aspektai ji teigia, kad užsienio šalyse atliktų edukacinių tyrimų analizė išryškino, jog šiuolaikinių studentų mokymuisi būtina taikyti efektyvias andragogines strategijas, atitinkančias jų mokymosi stilius.

Straipsnyje analizuojami universiteto studentų ir dėstytojų požiūriai į suaugusiųjų mokymosi aktyvinimą, didaktinių metodų efektyvumą, koncentruojantis į strategijas, akcentuojančias grupinį ir individualų mokymąsi.

Feministinės bioetikos ištakos 1. Per kelis dešimtmečius nuo to laiko bioetika sužlugo į tarpdisciplininę sritį, kuri pasiskolina iš tarpusavyje susijusių mokslo sričių, apimančių filosofiją, teologiją, teisę, mediciną, socialinius ir biologinius mokslus,ir kad ypač JAV tapo labai profesionalus. Bioetika sukūrė didžiulę literatūrą, apimančią įvairiausias moralines problemas, kylančias atliekant biomedicinos ir gyvybės mokslų tyrimus, sveikatos priežiūros profesijas ir institucijas bei įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas.

Tyrimo rezultatai, gauti įvertinus didaktinius metodus nuo paskaitos iki žaidimų taikymo mokymosi procese efektyvumo aspektu, parodė, kad studentai vertina grupinio mokymosi metodus, pavyzdžiui, diskusijas 8 ir dalijimąsi patirtimi tarp dėstytojų ir studentų, kaip labiau efektyvius nei dėstytojai.

Pastarieji efektyvesnėmis įžvelgia strategijas, akcentuojančias individualų mokymąsi, pavyzdžiui, įvairūs studentų rašto darbai ir testai.

Remiantis tyrimo rezultatų analize, siūloma dėstytojams kurti mokymosi jungtis tarp studentų, taikyti andragogines strategijas, atitinkančias jų mokymosi stilius, reikmes, adaptuoti turinį studentų patyrimui ir kt.

Sukilimo pasekmės

Kęstutis Trakšelys straipsnyje Andragoginės prieigos taikymas atstatant socialinius įgūdžius gvildena mūsų senstančios visuomenės problemas, jų sprendimą dalhousie įvairovė ir įtraukties strategija su andragogikos mokslo teikiamomis galimybėmis.

Senstant visuomenei Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, didėja pagyvenusių ir senų žmonių, taip pat žmonių su fizine negalia skaičius, todėl aktualesnė tampa šių žmonių gyvenimo kokybė. Taigi aktualu nagrinėti ir analizuoti pagyvenusių žmonių socialinių įgūdžių atstatymą, kuris leistų toliau tęsti visavertį gyvenimą. Tačiau dauguma vienišų ir senatvės ligų nukamuotų žmonių turi specialiųjų poreikių ir dažniausiai patenka į globos įstaigas, kuriose siekiama atstatyti jų socialinius įgūdžius.

 • Indijos nepriklausomybės judėjimas - ametisteja.lt
 • Britanijos raj | Imperializmas, poveikis, istorija ir faktai - Pasaulio Istorija | Rugsėjis
 • Sprinto darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai ametisteja.lt
 • STUDIJOS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE STUDIES IN MODERN SOCIETY - PDF Free Download
 • Pietų Afrikoje visos m.

Socialinių įgūdžių atstatymas neapsieina be andragoginių principų taikymo. Tad šiame straipsnyje ir analizuojama, kokie andragoginiai principai yra būtini atstatant pagyvenusių žmonių socialinius įgūdžius. Visos redaktorių kolegijos vardu dėkoju autoriams už jų pastangas rengiant publikacijas, už suteiktą pasitikėjimą mūsų žurnalui Andragogika.

Ir ateityje pagrindinė, didžioji dalis vietos žurnale bus skiriama moksliniams straipsniams, tačiau norėtųsi priminti ir paraginti autorius publikuoti ir įdomią, naują, sektiną andragogų praktikų, universiteto dėstytojų darbo patirtį, mokslinių konferencijų anotacijas, naujų knygų recenzijas.

dalhousie įvairovė ir įtraukties strategija

Pasistengsime, kad būtų prisimenami andragogikos mokslui, švietimui ypač nusipelnę asmenys, įvairios sukaktys.